2  
شنبه دوم بهمن 1395 ساعت 11:59 ق ظ
نظرسنجی
نظر شما در مورد فعالیتهای فوق برنامه چیست؟


ثبت
نمایش نتیجه
  • مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
  • خدا روزی بنده مومن خویش را از جایی که انتظار ندارد می رساند
  • خوشرویی ریسمان محبت است
  • هر که از خطای دیگران بگذرد خدا از گناهش بگذرد
  • بزرگترین پاداش دعا آرامش است
  • ماموریت ما در زندگی بی مشکل زندگی کردن نیست، با انگیزه زندگی کردن است.
  • تلاش کنیم ندیدها را ببینیم، دیدن آنچه که همه می بینند هنر نیست.